TRUNG TâM Hỗ TRợ DOANH NGHIệP NHỏ Và VừA THàNH PHố CầN THơ

Khu vực Miền Nam
Số đăng ký kinh doanh 1801480180
Thông tin chi tiết

- Tên đầy đủ của cơ sở đào tạo: Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Cần Thơ.

- Tên tiếng Anh: CanTho SME Support Center

- Tên viết tắt: CSSC

- Địa chỉ: Số 17, Đường Trần Bình Trọng, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

- Điện thoại: 0292.3769 555 – 0292.3730 259

- Fax: 0292.3769 555

- E-mail: tthtdn.sokhdt@cantho.gov.vn

- Quyết định thành lập: Số 2428/QĐ-UBND ngày 02 tháng 08 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thành lập Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Cần Thơ trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Đại diện pháp nhân: NGUYỄN THANH LIÊM

- Các lĩnh vực hoạt động chính: 

+ Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về đấu thầu cơ bản, lựa chọn nhà đầu tư, các quy định về hợp tác công tư (PPP),…

+ Hỗ trợ, tư vấn thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quy định.

+ Tư vấn về dự án đầu tư ngoài ngân sách, hỗ trợ trong lĩnh vực khởi nghiệp theo quy định.

File đính kèm

QUAY LẠI