TRUNG TâM Tư VấN đấU THầU Và Hỗ TRợ đầU Tư

Khu vực Miền Nam
Số đăng ký kinh doanh 0310525889
Thông tin chi tiết
- Tên tiếng Anh: Center of Procurement and Investment
- Tên viết tắt: C.P.I
- Địa chỉ: 32 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84.8) 38 224 009
- Fax: (84.8) 38 295 008
- E-mail: cpi.hcmc@gmail.com
- Website:
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập:
+ Quyết định thành lập số 3066/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Trung tâm Tư vấn Đấu thầu và Hỗ trợ Đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư;
+ Quyết định số 160/QĐ-SKHĐT ngày 03 tháng 10 năm 2011 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tư vấn đấu thầu và Hỗ trợ đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Đại diện pháp nhân: Ông Lâm Nguyên Khôi
- Các lĩnh vực hoạt động chính: Tư vấn lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định của Nhà nước; Tư vấn các gói thầu thuộc dự án nguồn vốn ngân sách Nhà nước, vốn ODA, các dự án khác khi có yêu cầu theo Luật Đấu thầu sửa đổi; Thực hiện dịch vụ hỗ trợ thủ tục và tư vấn về đầu tư theo quy định Nhà nước; Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ liên quan lĩnh vực quản lý đầu tư, đấu thầu, quản lý đầu tư xây dựng.
- Đến nay, Trung tâm Tư vấn đấu thầu và Hỗ trợ đầu tư đã phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu – Cục Quản lý đấu thầu tổ chức 01 khóa học cho 47 học viên theo Hợp đồng số 28/TT-HĐ, trong đó:
+ Trung tâm Trung tâm Tư vấn đấu thầu và Hỗ trợ đầu tư chịu trách nhiệm: Công tác chiêu sinh; Soạn thảo chương trình, tài liệu cho khóa học; Sắp xếp mời giảng viên; Bố trí hội trường đủ điều kiện về chỗ ngồi, âm thanh, ánh sáng, thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập của lớp học; Cử cán bộ tổ chức lớp, quản lý học viên, theo dõi, đánh giá kết quả học tập của các học viên v.v...
+ Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu - Cục Quản lý đấu thầu chịu trách nhiệm: Soạn thảo đề thi cuối khóa cho khóa học; Tổ chức kiểm tra cuối khóa, chấm bài kiểm tra, xét duyệt kết quả, cấp chứng chỉ cho học viên đạt yêu cầu của khóa học theo quy định v.v...


File đính kèm

QUAY LẠI