TRườNG QUảN TRị KINH DOANH VINACOMIN

Khu vực Miền Bắc
Số đăng ký kinh doanh 5700100256011
Thông tin chi tiết
- Tên tiếng Anh: VINACOMIN Business School
- Tên viết tắt: VBS
- Địa chỉ: Ngõ 12, phố An Hòa, phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội
- Điện thoại: 04.33519237
- Fax: 04.38542516
- E-mail: vbs@vinacomin.vn;
- Quyết định thành lập:
1) Quyết định số 561/QĐ-TCCB ngày 19/3/1998 của Tổng giám đốc Than Việt Nam V/v thành lập Trung tâm phát triển nguồn nhân lực quản lý của Tổng công ty Than Việt Nam;
2) Quyết định số 2448/QĐ-HĐQT ngày 08/11/2006 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam V/v đổi tên Trung tâm phát triển nguồn nhân lực quản lý thành Trung tâm phát triển nguồn nhân lực quản lý – TKV;
3) Quyết định 996/QĐ-HĐQT ngày 02/5/2008 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam V/v đổi tên Trung tâm phát triển nguồn nhân lực quản lý – TKV thành Trường Quản trị kinh doanh – TKV.
4) Quyết định số 997/QĐ-HĐQT ngày 02/5/2008 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam V/v phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Quản trị kinh doanh - TKV (có đính kèm theo Quy chế WHERE ID =
5) Quyết định số 1564/QĐ/HĐQT ngày 05/7/2010 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam V/v giao nhiệm vụ cho Trường Quản trị kinh doanh – TKV tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ các nghiệp vụ đấu thầu, giám sát thi công xây dựng công trình, định giá xây dựng và nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng.
- Đại diện pháp nhân: PGS.TS. Nguyễn Cảnh Nam
- Các lĩnh vực hoạt động chính:
1) Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý doanh nghiệp theo chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam;
2) Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế, quản lý đào tạo;
3) Cung cấp các dịch vụ thuộc lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn quản lý và các dịch vụ có thu khác;
4) Phối hợp thực hiện công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo cán bộ quản lý và nghiên cứu khoa học về quản lý.


File đính kèm

QUAY LẠI