HọC VIệN CáN Bộ QUảN Lý XâY DựNG Và đô THị

Khu vực Miền Bắc
Số đăng ký kinh doanh
Thông tin chi tiết
- Tên tiếng Anh: Academy of managers for construction and cities
- Tên viết tắt: AMC
- Địa chỉ: Km 10 Đường Nguyễn Trãi- Quận Thanh Xuân- Hà Nội
- Điện thoại: (04) 38542072- 38542040- 38545417
- Fax: (84-4) 38546319
- E-mail: bdcbxd@vnn.vn
- Website: www.hocviencanboxd.edu.vn
- Quyết định thành lập: Số 468/QĐ-BXD ngày 02/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc đổi tên Trường Đào tạo bồi dưỡng Cán bộ ngành xây dựng thành Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị.
- Đại diện pháp nhân: Giám đốc Phạm Xuân Điều
- Các lĩnh vực hoạt động chính:
1. Nghiên cứu, đề xuất, tham gia xây dựng chiến lược đào tạo phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng; các đề án, dự án, chương trình, kế hoạch năm năm, hàng năm về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng và cán bộ chính quyền đô thị để Bộ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc Bộ phê duyệt theo thẩm quyền; triển khai thực hiện các chiến lược, đề án, dự án, chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt theo sự phân công của Bộ trưởng.
2. Xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng; cán bộ, công chức, viên chức tham gia quản lý và hoạt động xây dựng ở các Bộ, ngành khác, các địa phương, bao gồm:
2.1. Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo các chương trình tiền công vụ, cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng;
2.2. Ðào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành Xây dựng;
2.3. Ðào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ trong các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng; cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ có tham gia quản lý và hoạt động xây dựng ở các Bộ, ngành khác, các cấp chính quyền địa phương.
3. Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý đô thị đối với cán bộ chính quyền đô thị các cấp và công chức chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân hoặc chính quyền đô thị các cấp thực hiện quản lý nhà nước về phát triển đô thị tại địa phương.
4. Xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng lãnh đạo, quản lý và kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý và viên chức chuyên môn, nghiệp vụ của các doanh nghiệp tham gia hoạt động trong các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
5. Xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đối với các chức danh hành nghề hoạt động có điều kiện trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, bao gồm: Chủ nhiệm đồ án thiết kế quy hoạch xây dựng, Chủ nhiệm thiết kế xây dựng, Chủ trì thiết kế xây dựng, Chủ nhiệm khảo sát xây dựng, Chủ nhiệm lập dự án đầu tư xây dựng công trình, Giám đốc tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng, Chỉ huy trưởng công trường xây dựng, Giám sát thi công xây dựng, Kỹ sư định giá xây dựng và các chức danh khác theo quy định của pháp luật.
6. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản, quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản.
7. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, công chức, viên chức trong và ngoài ngành Xây dựng.
8. Phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị, quản lý hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng.
9. Tổ chức tập huấn, phổ biến, hướng dẫn các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
10. Tổ chức nghiên cứu và ứng dụng các cơ chế chính sách, tiến bộ kỹ thuật, khoa học công nghệ, khoa học quản lý trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, bao gồm:
10.1. Nghiên cứu, đề xuất và tham gia xây dựng các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ;
10.2. Nghiên cứu, đề xuất các mô hình quản lý nhà nước, quản lý hoạt động sự nghiệp và dịch vụ, quản lý sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ;
10.3. Nghiên cứu, đề xuất các mô hình tổ chức và hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp tham gia quản lý, hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;
10.4. Nghiên cứu, đề xuất về danh mục, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của các chức danh công chức, viên chức lãnh đạo quản lý, các ngạch viên chức chuyên ngành, các chức danh viên chức đặc thù thuộc ngành Xây dựng;
10.5. Nghiên cứu, đề xuất các chế độ,chính sách áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Xây dựng;
10.6. Nghiên cứu và triển khai ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, khoa học công nghệ, khoa học quản lý nhằm gắn kết chặt chẽ giữa các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học với công tác quản lý nhà nước và các hoạt động tư vấn, dịch vụ, sản xuất kinh doanh của ngành Xây dựng.
11. Ðiều tra, khảo sát, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin về cán bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng; cán bộ, công chức, viên chức tham gia quản lý và hoạt động xây dựng trên phạm vi cả nước.
12. Thực hiện hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế về các lĩnh vực hoạt động của Học viện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
13. Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng theo quy định của pháp luật.
14. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương, đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với cán bộ, viên chức theo phân cấp thuộc quyền quản lý của Học viện.
15. Quản lý tài chính, tài sản được giao, quản lý các hoạt động có thu của Học viên theo quy định của pháp luật và của Bộ Xây dựng.
16. Đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thi nâng ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước.
17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao.
- Đến nay, Học viện đã thực hiện 129 khoá học cho 9.669 học viên.


File đính kèm

QUAY LẠI