LỗI Mở THầU: THERE IS NOT A CERTIFICATE SAVED..

Phân loại Đấu thầu điện tử
Nội dung Do đơn vị mở thầu sai khóa bí mật hoặc lưu khóa trong đường dẫn quá sâu. Để khắc phục, đơn vị tìm lại khóa đúng hoặc cop khóa ra màn hình tiến hành mở thầu
Số lần xem 1970
File đính kèm

QUAY LẠI