LỗI GIA HạN: NOT RENEW PERIOD

Phân loại Chứng thư số
Nội dung Lỗi trên xẩy ra khi thời điểm đơn vị gia hạn Chứng thư số nhiều hơn 30 ngày trước thời điểm hết hạn. Đơn vị lưu ý: Việc gia hạn CTS chỉ được thực hiện 30 ngày trước khi hết hạn
Số lần xem 1080
File đính kèm

QUAY LẠI