CậP NHậT TìNH TRạNG THANH TOáN PHí DUY TRì Dữ LIệU

Phân loại Chi phí
Nội dung Tình trạng thanh toán sẽ được cập nhật sau 1 ngày làm việc. Trong trường hợp chưa cập nhật tình trạng thanh toán, đơn vị gửi email về địa chỉ: muasamcong@mpi.gov.vn. Tiêu đề thư ghi rõ: số DKKD/MST- TTCP duy trì - Tên công ty - ngày thanh toán
Số lần xem 1732
File đính kèm

QUAY LẠI