MấT MậT KHẩU HOặC MấT THư MụC CHứNG THư Số THì PHảI LàM SAO?

Phân loại Chứng thư số
Nội dung Mất mật khẩu hoặc mất thư mục Vietnam là mất chứng thư số. Đơn vị tiến hành đăng ký thêm chứng thư số. Đơn vị xem hướng dẫn tại mục Hướng dẫn sử dụng Mục 3 Quản lý người dùng - Hướng dẫn sử dụng đăng ký người dùng bên mời thầu (Trang 41)/ Hướng dẫn sử dụng đăng ký người dùng nhà thầu (trang 39)
Số lần xem 3870
File đính kèm

QUAY LẠI