CáCH THứC để DùNG CHứNG THư Số ở MáY KHáC?

Phân loại Chứng thư số
Nội dung Để đăng nhập vào Hệ thống ở một máy khác, đơn vị thực hiện việc copy thư mục chứng thư số, chính là thư mục Vietnam được lưu tại ổ cứng máy tính (ổ D hoặc E..) tại máy cũ sang ổ cứng máy tính (ổ D hoặc E..). Tiến hành thiết lập, cài đặt môi trường cho máy mới và đăng nhập bình thường bằng mật khẩu đã đặt.
Số lần xem 1316
File đính kèm

QUAY LẠI