THờI HạN HIệU LựC CủA CHứNG THư Số Là BAO LâU? THủ TụC GIA HạN CHứNG THư Số NHư THế NàO?

Phân loại Chứng thư số
Nội dung Thời hạn hiệu lực của chứng thư số là 01 năm sử dụng tính từ ngày đơn vị tiến hành đăng ký thành công 4 bước. Đơn vị có thể tiến hành gia hạn chứng thư số, tuy nhiên chỉ có thể gia hạn chứng thư số trong khoảng thời gian 30 ngày trước ngày hết hạn. Để gia hạn, đơn vị vào mục Quản lý chứng thư số -- gia hạn chứng thư số.
Số lần xem 2996
File đính kèm

QUAY LẠI