LỗI BướC 3: TạI BướC 3 KHôNG XUấT HIệN CửA Sổ NHậP Mã PHê DUYệT CTS Và Số THAM CHIếU

Phân loại Các lỗi thường gặp
Nội dung Do đơn vị chưa cài đặt phần mềm sử dụng cho Hệ thống. Đơn vị xem hướng dẫn chi tiết tại: http://muasamcong.mpi.gov.vn/manual/CHUONG%202_Caidatphanmem.pdf
Số lần xem 2513
File đính kèm

QUAY LẠI