Câu hỏi

Tiêu đề Cài đặt Modul bảo mật
Người soạn Dương Đình Sơn Tên cơ quan Viễn thông Sơn La
Số điện thoại 0223856638 Địa chỉ Email dautusla@gmail.com
Phân loại hkidjsku Ngày soạn 23/05/2011

Nội dung

Khi đăng ký người sử dụng hệ thống có thông báo chưa cài đặt modul bảo mật ... do vậy khi đăng nhập tôi không thể vào được hệ thống. Tôi muốn có hướng dẫn chi tiết để cài đặt bảo mật

Tệp đính kèm

QUAY LẠI