Câu hỏi

Tiêu đề Thông tư 01/2011/TT-BKHĐT
Người soạn Phạm Hồng Hạnh Tên cơ quan LD Vietsovpetro
Số điện thoại 0904320885 Địa chỉ Email phamhonghanh.moh@gmail.com
Phân loại Ngày soạn 12/01/2011

Nội dung

ĐIều 28 Thông tư 01/2011/TT-BKHĐT về Kiểm tra Đấu thầu quy định Thông tư có hiệu lực từ ngày 30/2/2011. Đề nghị làm rõ điều này vì trên thực tế không có ngày 30/2/2011. Kính!

Tệp đính kèm

QUAY LẠI