Câu hỏi

Tiêu đề Đăng ký đấu thầu điện tử
Người soạn Đỗ Đức Kiên Tên cơ quan Công ty 319
Số điện thoại 0912871310 Địa chỉ Email doduckien1@gmail.com
Phân loại Đăng ký người dùng Ngày soạn 03/11/2010

Nội dung

Kính gửi BQT, khi đăng ký đấu thầu điện tử tôi có một số thắc mắc mong BQT giải đáp - Trong phần thông tin nghành ngề, mục " Ngày hết hiệu lực" có ý nghĩa gì - Công ty tôi là công ty quan đội, số CMT có phần chữ thì sẽ áp dụng nhu thế nào.

Tệp đính kèm

QUAY LẠI