Thông báo từ Bộ


Phiếu khảo sát đấu thầu 2017

03/08/2017 08:26

Phieu khao sat dau thau 2017.rar

Triển khai Quyết định số 1924/QĐ-BKHĐT ngày 23/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt Chiến lược tăng cường năng lực và chuyên nghiệp hóa hoạt động đấu thầu (đào tạo đấu thầu mua sắm công quốc gia) giai đoạn 2014-2017 tầm nhìn 2025, Cục Quản lý đấu thầu đang phối hợp với nhà thầu tư vấn quốc tế (Trung tâm Đào tạo Quốc tế của Tổ chức Lao động Thế giới ITCILO) xây dựng khung năng lực về đấu thầu, bộ tài liệu đào tạo đấu thầu quốc gia, quy trình đào tạo, cấp chứng chỉ đấu thầu trong khuôn khổ Kế hoạch hành động Tăng cường năng lực và chuyên nghiệp hóa hoạt động đấu thầu thuộc Dự án Quỹ chuẩn bị dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

Theo đó, Cục Quản lý đấu thầu đã phối hợp với ITCILO xây dựng bộ phiếu khảo sát để lấy ý kiến từ Quý cơ quan, đơn vị, gồm có:

- Phiếu số 1: Phiếu khảo sát lấy ý kiến cán bộ chuyên môn thực hiện công tác đấu thầu thuộc Quý cơ quan, đơn vị;

- Phiếu số 2: Phiếu khảo sát lấy ý kiến cán bộ quản lý lĩnh vực đấu thầu của Quý cơ quan, đơn vị.

Sau khi hoàn thành nội dung của hai phiếu khảo sát nói trên, đề nghị Quý Cơ quan gửi bản trả lời về địa chỉ email của Tổ khảo sát đào tạo đấu thầu (ksdaotao@gmail.com) trước ngày 15/8/2017. Trường hợp cần giải đáp về các nội dung khảo sát, Quý cơ quan, đơn vị vui lòng liên hệ ông Phạm Thanh Tùng theo số điện thoại: 090-628-4281.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị./.

 

THÔNG BÁO LIÊN QUAN