Thông báo từ Bộ


Dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu đối với lựa chọn nhà thầu

03/07/2017 08:59

Gop y Du thao.rar

Thực hiện quy định tại điểm b Khoản 5 Điều 129 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành Dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu đối với lựa chọn nhà thầu. Để có cơ sở hoàn chỉnh trước khi ban hành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan có ý kiến góp ý cụ thể cho Dự thảo Thông tư nêu trên trước ngày 25/7/2017, đồng thời kèm theo file mềm nội dung góp ý về địa chỉ email trananh@mpi.gov.vn và ghi rõ ở phần Chủ đề là "Góp ý Dự thảo Thông tư" để tổng hợp, hoàn thiện.


Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Bà Trần Thị Đông Anh - Cục QLĐT. Tel: 080 44933, E-mail: trananh@mpi.gov.vn.
Trân trọng cảm ơn! 

THÔNG BÁO LIÊN QUAN