Thông báo từ Bộ


Thông báo về việc nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản của Sở TNMT tỉnh Lâm Đồng

20/04/2020 15:20

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và công khai tổ chức đầu tiên nộp hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản cát làm VLXD thông thường tại xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

Scan Apr 16, 2020 at 09.23.pdf

Ngày 01/4/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

Tên tổ chức đầu tiên nộp hồ sơ: Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Thiên Lộc (Mã số doanh nghiệp: 5800907773).

Diện tích: 5,96 ha

Chi tiết xem tại hồ sơ đính kèm.

THÔNG BÁO LIÊN QUAN