TIN Đấu thầu


SỐ LIỆU KẾT QUẢ ĐẤU THẦU QUA MẠNG NĂM 2019

13/01/2020 10:02

SỐ LIỆU KẾT QUẢ ĐẤU THẦU QUA MẠNG NĂM 2019

Đề nghị các đơn vị theo dõi số liệu kết quả đấu thầu qua mạng năm 2019 tại link đính kèm.

Trân trọng.

https://drive.google.com/open?id=1rpEVVKbSvsBMCFP1e5MxLkEacElBbFgB

TIN TỨC LIÊN QUAN