Thông báo từ Bộ


Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản

13/01/2020 15:59

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và công khai tổ chức đầu tiên nộp hồ sơ đề nghị thăm dò mỏ đất làm vật liệu san lấp tại Đồng Hòa, xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

Scan Jan 8, 2020 at 9-pdf.jpg

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình thông báo công khai tên tổ chức đầu tiên nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản:

1. Tên tổ chức: Công ty TNHH XD&TM Hoàng Linh

2. Loại khoáng sản: Đất làm vật liệu san lấp

3. Vị trí thăm dò: Đồng Hòa, xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

4. Diện tích: 4,8ha.

Chi tiết xem tại file đính kèm

THÔNG BÁO LIÊN QUAN