Thông báo từ Bộ


Thông báo về việc nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản của Sở TNMT tỉnh Khánh Hòa

04/11/2019 16:44

Thông báo về việc nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản sét bùn tại xã Ninh Tân, thị xã Ninh Hòa

Scan Nov 4, 2019 at 4-pdf.jpg Scan Nov 4, 2019 at 4-pdf.jpg

Ngày 25/4/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa nhận được hồ sơ của Công ty cổ phần Ponaga đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản sét bùn tại xã Ninh Tân, thị xã Ninh Hòa.

Chi tiết xem tại hồ sơ đính kèm.

 

 

 

THÔNG BÁO LIÊN QUAN