Thông báo từ Bộ


SỐ LIỆU KẾT QUẢ ĐẤU THẦU QUA MẠNG THÁNG 10 2019

01/11/2019 09:55

SỐ LIỆU KẾT QUẢ ĐẤU THẦU QUA MẠNG THÁNG 10 2019

Số liệu thống kê tháng 10.zip

Đề nghị các đơn vị theo dõi số liệu tại file đính kèm./.

 

THÔNG BÁO LIÊN QUAN