Thông báo từ Bộ


Số liệu kết quả đấu thầu qua mạng tháng 8 năm 2019

30/08/2019 13:52

Số liệu kết quả đấu thầu qua mạng tháng 8 năm 2019

So lieu dtqm T8.2019.rar

Đề nghị các đơn vị theo dõi số liệu tại file đính kèm.

THÔNG BÁO LIÊN QUAN