TIN Đấu thầu điện tử


Kế hoạch thực hiện đấu thầu qua mạng năm 2019 và giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

02/05/2019 14:49

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2019 và giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh

17872_Hà Giang.pdf

Bắt đầu từ ngày 01/5/2019, các sở, ngành, địa phương, đơn vị phải tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng theo lộ trình: Năm 2019 và Giai đoạn năm 2020 - 2025. Nội dung Kế hoạch cụ thể như sau: