TIN Đấu thầu điện tử


Quyết định phê duyệt tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

02/05/2019 14:31

UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2019 trên địa bàn tỉnh

17727_Thanh Hóa.pdf

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1184/SKHĐT-TĐ ngày 07/3/2019 về việc đề xuất phê duyệt tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Quyết định tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Nội dung Quyết định như sau:

 

TIN TỨC LIÊN QUAN