THÔNG BÁO

    Kể từ ngày 01/03/2010, các thông tin trên trang http://dauthau.mpi.gov.vn không còn được cập nhật nữa;

    Hiện nay, các thông tin về đấu thầu được cập nhật tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn là trang web chính thức cung cấp thông tin về đấu thầu và hướng dẫn thực hiện đấu thầu qua mạng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (thay thế cho trang web cũ tại địa chỉ http://dauthau.mpi.gov.vn);

    Cục Quản lý Đấu thầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin thông báo và cảm ơn sự hợp tác của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan./.

    Nhấn vào đây để vào Hệ thống http://muasamcong.mpi.gov.vn